1 straipsnis. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios viešosios įstaigos „Vilkės golfo klubas“ (įmonės kodas 301743885, buveinės adresas Perkūno al. 6–6, Kaunas) (toliau vadinama „Vilkės golfo klubas“) taisyklės (toliau vadinama „Taisyklės“) nustato Vilkės golfo klubo narių/klientų svečių, kitų asmenų elgesio standartus bei kitus su teikiamomis paslaugomis susijusius klausimus.
1.2. Vilkės golfo klubo Taisykles tvirtina ir keičia Vilkės golfo klubo valdymo organas. Pasiūlymus dėl Vilkės golfo klubo taisyklių keitimo Vilkės golfo klubo nariai gali pateikti žodžiu Vilkės golfo klubo narių/klientų susirinkimo metu arba raštu – į Vilkės golfo klubo centre esančią pasiūlymų dėžutę.
1.3. Vilkės golfo klubo taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir paskelbimo Vilkės golfo klubo stende bei internetiniame puslapyje.
1.4. Vilkės golfo klubo taisyklės yra privalomos visiems Vilkės golfo klubo nariams/klientams, svečiams ir kitiems asmenims, kuriems Vilkės golfo klubas teikia paslaugas.
1.5. Vilkės golfo klubas taip pat taiko Europos golfo asociacijos (toliau EGA) žaidimo ir etikos taisykles, patvirtintas EGA tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

2 straipsnis. ŽAIDĖJAI IR ŽAIDIMO PRADŽIA

2.1. Golfo žaidimą Vilkės golfo aikštyne turi teisę žaisti Vilkės golfo klubo nariai (t.y. asmenys, su kuriais yra sudarytos narystės ar paslaugų sutartys), narių atsivesti svečiai (nustatant, kad kiekvienas narys turi teisę atsivesti į Vilkės golfo klubo aikštyną ne daugiau kaip 1 svečią per mėnesį), o taip pat kiti asmenys, atvykę į Vilkės golfo klubo aikštyną.
Žaisti golfo žaidimą gali tik asmenys, turintys Žaliąsias korteles ar Handicapą patvirtinančią kortelę.
2.2. Aikštyno darbo valandos nustatomos atskirai, atsižvelgiant į dienos ilgumą. Bet kokiu atveju žaisti golfą negalima pradėti vėliau kaip likus pusantros valandos iki sutemų.
2.3. Visi Vilkės golfo klubo nariai, svečiai ir kiti asmenys privalo užsiregistruoti Vilkės golfo centre mažiausiai 15 (penkiolika) minučių prieš pradedant žaidimą.
2.4. Vilkės golfo klubo nariai turi pirmenybės teisę žaisti golfo žaidimą prieš kitus asmenis.
2.5. Svečius turi lydėti Vilkės golfo klubo narys, nebent Vilkės golfo klubo vadovybė (t.y. Vilkės golfo klubo vadovas ir jo įgalioti asmenys) suteiktų išimtį.
2.6. Golfo žaidimą leidžiama žaisti ne didesnėmis kaip keturių žmonių grupelėmis. Juos gali lydėti padėjėjai (Caddies).
2.7. Savaitgaliais ir švenčių dienomis keturių žaidėjų grupė turi didesnį prioritetą prieš dviejų ar trijų žaidėjų grupę.
2.8. Normaliomis sąlygomis žaidimas pradedamas nuo pirmos aikštelės. Vilkės golfo klubo vadovybė turi teisę keisti žaidimo pradžios vietą.

3 straipsnis. PAMOKOS IR PRATYBOS

3.1. Mokytis žaisti golfą bei praktikuotis galima tik tam skirtose Vilkės golfo treniruočių aikštelėse („driving range“, „putting green“ bei „chipping green“). Treniruočių aikštelėms skirtais kamuoliukais galima žaisti tik treniruočių aikštelėse.
3.2. Mokymosi ir praktikavimosi tikslas yra išmokti mušti kamuoliuką, nukreipti jį į duobutę, išmokti golfo taktiką, golfo etiketo reikalavimus, golfo žaidimo taisykles.
3.3. Golfo pamokas veda Vilkės golfo aikštyno instruktoriai. Dėl pamokų laiko su Vilkės golfo aikštyno instruktoriais turi būti susitarta iš anksto.
3.4. Žaidėjai turi laikytis golfo pamokoms taikomų taisyklių bei Vilkės golfo klubo instruktorių nurodymų.
3.5. Vilkės golfo aikštyno instruktoriai turi teisę sustabdyti pamokas, jei yra būtina surinkti kamuoliukus ar susiklosčius netinkamoms oro sąlygoms.
3.6. Vilkės golfo aikštyno instruktoriai, Vilkės golfo klubo nariams ir klientams pageidaujant, gali žaisti su jais ne tik treniruočių aikštelėse, bet ir golfo aikštyne.

4 straipsnis. JAUNIŲ GOLFAS

4.1. Jauniais yra laikomi asmenys nuo 10 iki 21 metų bei dieninių studijų studentai iki 23 metų.
4.2 Jauniai gali žaisti be suaugusiųjų priežiūros, jeigu:
–    yra baigę Vilkės golfo klubo instruktorių vestus golfo kursus;
–    yra išlaikę etiketo ir taisyklių testą raštu;
–    yra išlaikę žaidimo įgūdžių testą ir gavę 40 arba mažiau taškų už keturias duobutes.
4.3. Jaunių tėvai turi pateikti Vilkės golfo klubui galiojantį jaunių sveikatos draudimą ir medicinos pažymą apie sveikatos būklę.
4.4. Jauniai negali dalyvauti varžybose, jei yra nustatytas Handikapo indeksas mažesnis nei 8.0.
4.5. Vaikai iki 10 metų amžiaus nėra įleidžiami į Vilkės golfo klubo aikštyną vieni, be suaugusių narių/klientų priežiūros, dėl jų pačių saugumo.

5 straipsnis. SITUACIJOS ŽAIDIMO METU, VILKĖS GOLFO AIKŠTYNO DARBUOTOJAI

5.1. Vilkės golfo klubo nariai, jų atsivesti svečiai ir kiti asmenys turi pagarbiai elgtis tiek vienas su kitu, tiek su Vilkės golfo aikštyno darbuotojais.
5.2. Jei Vilkės golfo klubo narys/klientas mano, kad Vilkės golfo aikštyno darbuotojas (-ai) elgiasi nederamai ar nemandagiai, narys/klientas apie tai raštu praneša Vilkės golfo klubo vadovui ar Narių priėmimo komitetui.
5.3. Vilkės golfo klubo nariai, jų atsivesti svečiai ir kiti asmenys neturi teisės prašyti Vilkės golfo aikštyno darbuotojų suteikti paslaugų, nenumatytų narystės ar atitinkamų paslaugų sutartyse ar nesusijusių su golfo žaidimu.
5.4. Vilkės golfo klubo nariai, jų atsivesti svečiai ir kiti asmenys privalo sutvarkyti žaidimo metu pagadintą veją, išlyginti kamuoliukų paliktas žymes ant vejos bei išlyginti smėlio kliūtis tam skirtais grėbliais.
5.5. Vilkės golfo aikštyno vadovybė turi teisę uždaryti golfo aikštelę, jei būtina tvarkyti žaidimo metu sugadintą veją ar atlikti kitus neatidėliotinus tvarkymo darbus.
5.6. Kai priekyje esantys žaidėjai žaidžia per lėtai ir stabdo kitų žaidėjų grupių judėjimą, lėčiau judanti grupė privalo praleisti greičiau žaidžiančią grupę.
5.7. Jei žaidėjas viename lauke/aikštelėje smūgiuoja 10 ar daugiau kartų, tai žaidimas toje aikštelėje nutraukiamas, o į taškų kortelę įrašomas skaičius 10.
5.8. Žaidėjui numušus kamuoliuką už Vilkės golfo aikštyno aikštelių ribų, yra taikomos EGA taisyklės, nebent papildomoje informacijoje numatyta kitaip.

6 straipsnis. NEPALANKIOS ORO SĄLYGOS

6.1. Vilkės golfo klubas turi teisę atidėti arba atšaukti golfo varžybas ar suplanuotą žaidimą, jei susidaro nepalankios oro sąlygos ir/ar oro sąlygos kelia pavojų žaidėjų sveikatai ar gyvybei. Vilkės golfo klubo   nariai, svečiai, kiti asmenys privalo paklusti tokioje situacijoje Vilkės golfo klubo darbuotojų teikiamiems nurodymams.
6.2. Jei nepalankios oro sąlygos (audra, žaibavimas) susiklosto žaidimo metu, visi Vilkės golfo klubo   nariai, svečiai ir kiti asmenys privalo nedelsiant susirasti pastogę ir pasirūpinti savo saugumu.
6.3. Vilkės golfo klubo nariai turi pasirūpinti savo atsivestų svečių, kitų asmenų saugumu susiklosčius nepalankioms oro sąlygoms.

7 straipsnis. HANDIKAPAS

7.1. Žaidėjai turi užfiksuoti savo rezultatus kortelėse po kiekvieno golfo raundo handikapo pagal EGA taisykles.
7.2. Turnyrai žaidžiami naudojant vėliausiai pasiektus handikapus golfo aikštyne.
7.3. Vilkės golfo aikštyno vadovybė yra atsakinga už rezultatų kortelėse patikrinimą.
7.4. Korteles pasirašo tas žaidėjas, kuris registruoja taškus, bei savo parašu patvirtina kitas žaidėjas.
7.5.  Jei žaidėjai neužregistruoja taškų, jie gali būti baudžiami nuobaudos taškais pagal EGA taisykles.

8 straipsnis. GOLFOMOBILIAI

8.1. Susisiekimui Vilkės golfo aikštyne žaidėjams nuomojami golfomobiliai.
8.2. Vilkės golfo aikštyne galima naudotis tik Vilkės golfo klubo turimais golfomobiliais. Golfomobiliais draudžiama važiuoti už Vilkės golfo aikštyno ribų, palikti juos ne golfomobiliams skirtose vietose.
8.3. Golfomobiliu vienu metu gali važiuoti ne daugiau kaip du žmonės, kartu vežantys du golfo krepšius.
8.4. Golfomobilį vairuojantis asmuo turi būti susipažinęs su Vilkės golfo klubo pateiktomis golfomobilių naudojimosi taisyklėmis.
8.5. Asmuo privalo vairuoti golfomobilį saugiai, laikytis golfomobiliams aikštyne pastatytų bei golfomobilių viduje esančių ženklų, važiuoti tik golfomobiliams skirtais takais, netrukdyti kitiems asmenims žaisti, nesužeisti žmonių bei negadinti golfo aikštyno vejos.
8.6. Vilkės golfo klubo nariai yra atsakingi už savo atsivestų svečių bei savo pačių saugumą naudojantis golfomobiliais.
8.7. Asmuo, vairuojantis golfomobilį privalo atlyginti bet kokią žalą, padarytą Vilkės golfo aikštynui ir/ar kitiems asmenims.
8.8. Vilkės golfo aikštyno vadovybė turi teisę sustabdyti ar uždrausti naudotis golfomobiliu, jei asmuo nesilaiko šiose Taisyklėse ar golfomobilių naudojimosi taisyklėse nurodytų reikalavimų ar ženklų, arba golfomobilį vairuoja nesaugiai.
8.9. Vilkės golfo aikštyno vadovybė turi teisę, esant nepalankiam orui ar šlapiai vejai, apriboti arba visai uždrausti golfomobilių naudojimą tam, kad nebūtų daroma žalos golfo aikštynui ar žaidėjams.
8.10. Jei Vilkės golfo aikštyne susirenka žaisti daug žaidėjų, Vilkės golfo aikštyno vadovybė turi teisę nustatyti, jog golfomobilius yra privaloma naudoti susisiekimui Vilkės golfo aikštyne.
8.11. Važiuoti golfo aikštelėmis, pažymėtomis PAR 3, yra draudžiama, galima naudotis tik golfomobiliams skirtais takais.
8.12. Jauniams iki 18 metų draudžiama vieniems naudotis golfomobiliais.

9 straipsnis. MOKESČIAI

9.1. Prieš pradedant golfo žaidimą kiekvienas asmuo privalo Vilkės golfo aikštyno centre susimokėti nustatytą raundo mokestį.
9.2. Raundo mokesčio nemoka Vilkės golfo klubo nariai, kurie turi teisę žaisti golfo žaidimą Vilkės golfo aikštyne tam tikrą su jais sudarytose sutartyse nustatytą skaičių per savaitę. Jei nariai pageidauja žaisti daugiau kartų per savaitę, jie privalo mokėti nustatyto dydžio raundo mokestį.
9.3. Vilkės golfo klubo nariai gali atsivesti į Vilkės golfo aikštyną ne daugiau kaip 1 svečią per mėnesį (skaičius nėra kaupiamas ar sumuojamas), sumokant Vilkės golfo klubui už svečią 75 (septyniasdešimt penkių) procentų Vilkės golfo klubo nustatyto raundo mokesčio.
9.4. Jei dėl lietaus ar kitų nepalankių oro sąlygų nebegalima žaisti golfo žaidimo, tai Vilkės golfo klubas grąžina 50 (penkiasdešimt) procentų sumokėto raundo mokesčio, jei yra sužaista ne daugiau kaip 9 (devynios) aikštelės, tačiau, jei sužaista daugiau kaip 9 (devynios) aikštelės, sumokėtas raundo mokestis nebegrąžinamas.
9.5. Golfomobilio nuomos mokestis 1 (vienam) raundui yra nustatomas kiekvienam sezonui Vilkės golfo klubo vadovo sprendimu. Golfomobilio nuomos mokestį Vilkės golfo klubo   narys/klientas, svečias ar kitas asmuo privalo sumokėti Vilkės golfo aikštyno centre prieš pradedant golfo žaidimą.

10 straipsnis. APRANGA

10.1. Vilkės golfo klubo nariai, svečiai ir kiti asmenys Vilkės golfo klubo aikštyne privalo avėti specialia golfo avalyne arba batais lygiais padais.
10.2. Vyrai Vilkės golfo klubo aikštyne privalo dėvėti marškinėlius su apykaklėmis ir rankovėmis (gali būti trumpos). Moterys privalo dėvėti marškinėlius su apykaklėmis arba „golfus“, taip pat kelnes ar sijonus (ne trumpesnius nei 20 centimetrų virš kelių).
10.3. Vasarą vyrai ir moterys gali vilkėti įprastinio pasiuvimo šortus, ne trumpesnius nei 20 centimetrų virš kelių.
10.4. Vilkės golfo aikštyne draudžiama dėvėti bėgimo šortus, krepšinio šortus (ir pan.), taip pat nukirptus džinsus, maudymosi kostiumus, marškinėlius be apykaklių, berankovius aptemptus marškinėlius atvira nugara ar marškinėlius su nepadoriais užrašais.
10.5. Vilkės golfo klubo nariai privalo užtikrinti, kad jų atsivesti svečiai ir kiti asmenys dėvėtų šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkančią aprangą bei avalynę. Tinkamą aprangą bei avalynę asmenys gali įsigyti ir Vilkės golfo centre.
10.6. Vilkės golfo aikštyno darbuotojai turi teisę neįleisti į golfo aikštyną ar pratybų aikšteles asmenų, kurių apranga ar avalynė neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
10.7. Vilkės golfo aikštyno restorane oficialios/proginės vakarienės metu vyrai turi vilkėti švarką ir kaklaraištį (arba „golfą“). Golfo renginių (pvz. turnyrų) metu restorane gali būti leidžiama vilkėti paprastą golfo aprangą.

11 straipsnis. VILKĖS GOLFO AIKŠTYNO RENGINIAI

11.1. Atsižvelgiant į Vilkės golfo klubo narių/klientų interesus, kiekvienais metais Vilkės golfo klubas rengia specialius golfo renginius, kuriais siekiama pritraukti kuo daugiau žmonių ir sukurti glaudesnius ryšius tarp Vilkės golfo klubo narių/klientų. Vilkės golfo klubo narių/klientų pageidavimu gali būti organizuojami narių/klientų susirinkimai, mokymai, paskaitos ar pobūviai.
11.2. Vilkės golfo klubas skiria ypatingą dėmesį jaunų žaidėjų, galinčių pasiekti aukštų sportinių rezultatų, rengimui, jų varžybų organizavimui.
11.3. Vilkės golfo klubo nariai gali organizuoti renginius Vilkės golfo klubo teritorijoje gavę išankstinį rašytinį Vilkės golfo klubo vadovo leidimą ir įvykdę sutartas renginio sąlygas.

12 straipsnis. KITOS REKOMENDACIJOS

12.1. Be išankstinio rašytinio Vilkės golfo klubo vadovo leidimo Vilkės golfo centre ar aikštyne negali būti skelbiami ar platinami jokie komerciniai skelbimai, vykdoma politinė agitacija.
12.2. Vilkės golfo klubo nariai, jų atsivesti svečiai, kiti asmenys privalo palikti savo automobilius tik automobilių parkavimui skirtose aikštelėse.
12.3. Be atskiro rašytinio Vilkės golfo klubo vadovybės leidimo, draudžiama vestis į Vilkės golfo aikštyną ar centrą šunis ar kitus naminius gyvūnus.
12.4. Vilkės golfo klubo teritorijoje draudžiama turėti šaunamųjų ar kitų ginklų.
12.5. Visą maistą ir gėrimus Vilkės golfo aikštyne teikia Vilkės golfo klubas ar jo įgaliotas operatorius. Vilkės golfo klubo nariams/klientams, svečiams ir kitiems asmenims draudžiama atsinešti į Vilkės golfo aikštyną savo maistą ar gėrimus, išskyrus atvejus, kai Vilkės golfo klubo vadovas duoda išankstinį rašytinį leidimą.
12.6. Vilkės golfo klubo bare ar restorane įsigytus alkoholinius ar nealkoholinius gėrimus galima neštis į patį aikštyną tik, jei gėrimai yra ne stikliniuose buteliuose. Visas šiukšles privaloma išmesti į šiukšlių dėžes, stovinčias prie takų.
12.7. Vilkės golfo klubo nariai neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie kitus Vilkės golfo klubo narius/klientus.

13 straipsnis. NAUJŲ VILKĖS GOLFO KLUBO NARIŲ PRIĖMIMAS

13.1. Asmuo, pageidaujantis tapti Vilkės golfo klubo  nariu, privalo užpildyti Vilkės golfo klubo nustatytos formos kandidato anketą bei ją pateikti Vilkės golfo klubo narių priėmimo komitetui. Vilkės golfo klubo narių priėmimo komitetas artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, gautą prašymą apsvarsto bei vienbalsiu sutarimu priima sprendimą priimti asmenį Vilkės golfo klubo nariu ar jo nepriimti. Jei Vilkės golfo klubo narių priėmimo komitetas nusprendžia tam tikrą asmenį priimti Vilkės golfo klubo nariu, tai jis yra įtraukiamas į kandidatų sąrašą ir, esant galimybei su juo yra sudaroma narystės sutartis.

14 straipsnis. TEISIŲ PERLEIDIMAS

14.1. Vilkės golfo klubo nariai, sudarę narystės sutartis su Vilkės golfo klubu, turi teisę laikinai – einamojo sezono laikotarpiui, perleisti kitam asmeniui (su tokiomis išimtimis: fiziniai asmenys – fiziniams asmenims, juridiniai – juridiniams asmenims) savo teisę naudotis Vilkės golfo klubo teikiamomis paslaugomis su jais sudarytose narystės sutartyse nustatyta tvarka.
14.2. Teisė naudotis Vilkės golfo klubo teikiamomis paslaugomis gali būti perleista tik tam atitinkamos teisinės formos asmeniui, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka yra įrašytas pirmu numeriu Vilkės golfo klubo narių kandidatų sąraše, išskyrus atvejus, kai Vilkės golfo klubo vadovybė sutinka, kad atitinkama teisė būtų perleista kitam atitinkamos teisinės formos asmeniui.
14.3. Vilkės golfo klubo nariai, sudarę narystės sutartis su Vilkės golfo klubu ir tinkamai jas vykdantys, turi teisę perleisti kitam asmeniui (su tokiomis išimtimis: fiziniai asmenys – fiziniams asmenims, juridiniai – juridiniams asmenims) visas savo teises ir pareigas iš atitinkamos narystės sutarties su jais sudarytose narystės sutartyse nustatyta tvarka.
14.4. Visos teisės ir pareigos iš atitinkamos narystės sutarties gali būti perleistos tik tam asmeniui, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka yra įrašytas pirmu numeriu Vilkės golfo klubo narių kandidatų sąraše, išskyrus atvejus, kai Vilkės golfo klubo Valdymo organas sutinka, kad atitinkama teisė būtų perleista kitam atitinkamos teisinės formos asmeniui.

15 straipsnis. ATSAKOMYBĖ

15.1. Jei Vilkės golfo klubo narys/klientas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, Vilkės golfo klubo valdymo organas savarankiškai arba Narių priėmimo komiteto teikimu gali priimti sprendimą nutraukti jo/jos narystės sutartį.
15.2. Jei šių Taisyklių reikalavimų nesilaiko svečiai, kiti asmenys, Vilkės golfo klubo vadovybė gali nušalinti nuo žaidimo ir uždrausti šiems asmenims naudotis Vilkės golfo aikštyno teikiamomis paslaugomis nekompensuojant sumokėtos sumos